Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna.

PREDUGOVORNA OBAVIJEST

Na uvjete poslovanja i korištenja stranice www.kidzilla.hr i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti poslovanja i korištenja, osim u slučaju da se ugovorene strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije. Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05 i NN 41/08). Obratite posebnu pozornost na razliku uvjeta koji se odnose između kupovine (ugovora) na prodajnom mjestu u trgovini i kupovine (ugovora) sklopljenog na daljinu (Internet trgovina , kupovina putem telefona kataloška prodaja). U uvjetima poslovanja i korištenja možete pronaći i:

 • OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA
 • OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

UVJETI PRODAJE PUTEM KIDZILLA INTERNET TRGOVINE

1. OPĆE ODREDBE UVJETA PRODAJE

Nositelj svih prava na internet stranici www.kidzilla.hr je trgovačko društvo We trade j.d.o.o. (dalje u tekstu: We trade) koje putem navedene stranice pruža usluge prodaje putem svog servisa – Kidzilla Internet trgovine (dalje u tekstu: Kidzilla). Korištenjem usluga Kidzilla internet trgovine na domeniwww.kidzilla.hr smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda putem Kidzilla Internet trgovine te na prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Kidzilla Internet trgovine, te se smatraju sastavnim dijelom takvih ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje putem Kidzilla Internet trgovine je We trade j.d.o.o.,
Sitnice 5, 10040 Zagreb, OIB: 82820373593

Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim svojim pravima i obvezama.

We trade j.d.o.o zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

We trade j.d.o.o zadržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Kidzilla Internet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

We trade j.d.o.o zadržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Kidzilla Internet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga Kidzilla Internet trgovine odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje iste od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a We trade j.d.o.o ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost. Djeci ispod tri godine ne kupujte igračke s malim, odvojivim dijelovima radi opasnosti od gušenja. Pročitajte sva upozorenja i upute na proizvodu radi sigurnosti vašeg djeteta. Imajte nadzor nad djecom dok se igraju i pratite koriste li igračke na pravilan način.

We trade j.d.o.o se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na www.kidzilla.hr. We trade j.d.o.o zadržava pravo na pogreške u opisu i slici proizvoda.

NAPOMENA:

Slike proizvoda koje sadrži Kidzilla Internet trgovina su ilustrativne prirode. Slika koja ilustrira proizvod u/na Kidzilla Internet trgovini ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda te kupac takve prozvode ne može reklamirati po toj osnovi. We trade j.d.o.o će nastojati na web stranicama kidzilla.hr objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

 2. UVJETI PRODAJE

I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu od strane We trade j.d.o.o za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i We trade j.d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem Kidzilla Internet trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu We trade j.d.o.o. na jedan od sljedećih načina:

 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Kidzilla Internet trgovine
 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik Kidzilla Internet trgovine

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

b) Prilikom registracije, ukoliko se želite registrirati putem Facebook računa te želite komentirati i aktivno sudjelovati na našem Facebook profilu, We trade j.d.o.o će koristiti vaše puno ime tj. vaš Facebook račun.

c) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

d) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, We trade j.d.o.o zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

e) Registracijom (koja uključuje plaćanje usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između We trade j.d.o.o. i korisnika kao kupca.

f) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

g) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

– ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,

– ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,

– ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,

– ako je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti We trade j.d.o.o o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na We trade j.d.o.o., Sitnice 5, 10040 Zagreb), ili elektroničkom poštom na info@kidzilla.hr , u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi u nastavku korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju We trade j.d.o.o bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada We trade j.d.o.o, odnosno Kidzilla Internet trgovina zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca We trade j.d.o.o može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana natrag.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu We trade j.d.o.o., Sitnice 5, 10040 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je We trade j.d.o.o odnosno Kidzilla Internet trgovini, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da se prije raskida Ugovora javi na info@kidzilla.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

OBRAZAC O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA

Ime_______________________              Prezime_________________________

Adresa____________________

Ja, potrošač _____________________ (ime i prezime, adresa) ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće

robe__________________________________________________________ primljene dana ______________________,

datum i broj računa ___________________________.

Datum:                                                                                                                              Potpis potrošača

OBRAZAC O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA – PREUZMI

Prodavatelj također zadržava pravo da iznimno odustane od izvršenja cijele ili dijela narudžbe u slučajevima da na zalihama ponestane naručenih proizvoda, kada je došlo do očite pogreške u cjeniku ili ako kod kupca utvrdimo povećani rizik od neplaćanja zbog prethodnog nepreuzimanja pošiljke. Kupca ćemo o otkazivanju narudžbe obavijestiti pismenim ili telefonskim putem u najkraćem mogućem roku.

II) Uvjeti i postupak kupnje

Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.

Cijena proizvoda i trošak dostave vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u eurima (EUR). U cijene je uračunat PDV.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: info@kidzilla.hr kako bi naša služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nas kontaktirajte na info@kidzilla.hr i pomoći ćemo vam ispuniti košaricu.

Nudimo Vam sljedeće opcije plaćanja:

 • plaćanje pouzećem
 • po predračunu – uplata putem internet bankarstva, banke, pošte, Fine…
 • kreditnim i debitnim karticama Maestro, MasterCard, Visa, Visa Premium putem web-a (PayWay – sigurna veza)
 • minimalni iznos narudžbe za sve oblike obročnog plaćanja iznosi 70,00 EUR (527,42kn
 • PBZ: Maestro, Visa i Visa Premium do 12 rata
 • ZABA: Mastercard do 12 rata
American ExpressDiscoverDinersMaestroVisaMastercard

T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam.

ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

Ax jamstvoAmerican ExpressVisa

III) Dostava i uvjeti dostave

– trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaje vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave

– trošak dostave bit će iskazan u košarici uz cijenu proizvoda

trošak dostave na području Republike Hrvatske je fiksan i iznosi 4,00 eur (30,14kn).

– za iznos narudžbe iznad 70,00 eur (527,42kn) trošak dostave u cijelosti snosi Kidzilla Internet trgovina

– rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi na području cijele Hrvatske je 3 – 5 radnih dana od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda s posebnom napomenom. (Vikendi i blagdani ne smatraju se radnim danima te se tada ne vrši isporuka narudžbi.)

– rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi na hrvatske otoke je do 7 radnih dana

– u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike

IV) Reklamacije i prigovori

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Kidzilla Internet trgovini, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte:

 • na e-mail adresu: info@kidzilla.hr ,
 • na adresu: We trade j.d.o.o., Sitnice 5, 10040 Zagreb

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Kidzilla Internet trgovina vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Kidzilla Internet trgovina.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Kidzilla Internet trgovina, a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

Posebnom regulativom Europske unije, od 15.02.2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje. To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku. Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

V) Način i postupak plaćanja

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

a) Plaćanje općom uplatnicom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, Kidzilla prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku od 3 dana od potvrde narudžbe. U suprotnom će narudžba biti poništena. Prilikom odabira plaćanja općom uplatnicom, proizvode šaljemo po primljenoj cjelokupnoj uplati na našem računu.

b) Plaćanje internet bankarstvom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, Kidzilla prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja te je uplatu potrebno izvršiti u roku od 3 dana od potvrde narudžbe. U suprotnom će narudžba biti poništena. Prilikom odabira plaćanja internet bankarstvom, proizvode šaljemo po primljenoj cjelokupnoj uplati na našem računu.

c) Plaćanje gotovinom – pouzećem. Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen u računu uključujući i trošak dostave. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu.

d) Plaćanje karticama – T-Com PayWay sustav za internet autorizaciju i naplatu kreditnih i debitnih kartica.

3. ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI

Kidzilla se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost svojih korisnika te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Kidzilla može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi.

Kidzilla će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga. Kidzilla prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Kidzilla internet trgovine bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Kidzilla prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet Protocol Address) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Kidzilla će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Kidzilla internet trgovine od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Kidzilla će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

4. KOMUNIKACIJA S KORISNICIMA

Registracijom dajete suglasnost da vas Kidzilla u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.

Dostava

Dostava i uvjeti dostave

– trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaje vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave

– trošak dostave bit će iskazan u košarici uz cijenu proizvoda

trošak dostave na području Republike Hrvatske je fiksan i iznosi 4,00 eur (30,14kn).

– za iznos narudžbe iznad 70,00 eur (527,42kn) trošak dostave u cijelosti snosi Kidzilla Internet trgovina

– rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi na području cijele Hrvatske je 3 – 5 radnih dana od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda s posebnom napomenom. (Vikendi i blagdani ne smatraju se radnim danima te se tada ne vrši isporuka narudžbi.)

– rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi na hrvatske otoke je do 7 radnih dana

– u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja web stranice www.kidzilla.hr

I. PRIMJENA UVJETA KORIŠTENJA

Internetska stranica www.kidzilla.hr je u vlasništvu trgovačkog društva We trade j.d.o.o. (dalje u tekstu: We trade). We trade omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.kidzilla.hr koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti). Korištenjem Kidzilla internet trgovine i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni www.kidzilla.hr (dalje u tekstu: Kidzilla internet trgovina) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.kidzilla.hr i svih povezanih poddomena te pripadajućeg sadržaja (primjerice: fotografije, audiovizualna djela, zvuk, tekst, grafike, ilustracije i podaci), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem Kidzilla internet trgovine bez obzira na način korištenja, korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu Kidzilla internet trgovine u skladu s ovim Uvjetima, a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe Kidzilla internet trgovine vrši se u skladu s ovim Uvjetima.

Korisnici su dužni redovito provjeravati Uvjete te se smatra da su korisnici korištenjem Kidzilla internet trgovine ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim Uvjetima korištenja te da su ih razumjeli i prihvatili u cijelosti. Korisnici sami snose odgovornost za posljedice nepostupanja u skladu s ovom odredbom Uvjeta.

We trade pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

We trade pridržava pravo ukidanja te promjene (ponude) sadržaja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio Kidzilla internet trgovine, u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama.

We trade pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Kidzilla internet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili u potpunosti ograničiti pristup Kidzilla internet trgovini te pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta.

We trade nije odgovoran za bilo koji oblik štete koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje Kidzilla internet trgovine, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Kidzilla internet trgovine.

Korištenjem sadržaja Kidzilla internet trgovine korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja.

II. SADRŽAJ, SOFTVER, USLUGE I APLIKACIJE INTERNETSKOG SERVISA

Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi u/na Kidzilla internet trgovini, uključujući ali ne i ograničavajući se na objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, audiovizualna djela, zvuk, dokumente, podatke i informacije, ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.

Sadržaj, vizualni identitet, aplikacija i sofver Kidzilla internet trgovine zaštićeni su u skladu s odrebama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigu te Kaznenim zakonom.

Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i softver Kidzilla internet trgovine, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja We trade.

Usluge Kidzilla internet trgovine zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji način te koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu i na bilo koji način i korištenje na način koji je protivan ovim Uvjetima izričito je zabranjeno.

U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije, aplikacije, softver, audiovizualna djela) ove Kidzilla internet trgovine, We trade pridržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudovima protiv pravne i/ili fizičke osobe koja na opisani način koristi Kidzilla internet trgovinu.

Korištenje usluga Kidzilla internet trgovine odobrava se punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Kidzilla internet trgovine od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika i isti su dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a We trade ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

III. KORIŠTENJE STRANICA KIDZILLA INTERNET TRGOVINE

Zabranjeno je korištenje stranica i sadržaja za bilo koju svrhu koja se ne odnosi na poslovanje s Kidzilla internet trgovinom, a da na bilo koji način koji nije u skladu s ovim Uvjetima.

Korisnik potvrđuje i jamči da će ove stranice koristiti u skladu s ovim Uvjetima i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući, bez ograničenja, sve one koje se odnose na internet, e-mail (poruke elektroničke pošte), podatke i privatnost.

Korisnik potvrđuje i jamči da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo na način u skladu s ovim Uvjetima, u protivnom takvo korištenje smatra se nedopuštenim, u kojem slučaju je We trade ovlašten potraživati naknadu štete od korisnika te mu u cijelosti ili djelomično ograničiti pružanje usluge.

IV. REGISTRACIJA, KORISNIČKI RAČUN

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu fizičku ili pravnu osobu. Registracijom za usluge Kidzilla internet trgovine korisnik dobiva podatke o korisničkom računu – korisničko ime i lozinku. Korisnički račun nije prenosiv na druge osobe. Korisničkim računom pravnih osoba može se koristiti samo odgovorna osoba navedena kao takva pri registraciji.

Izričito je zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka te lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe.

Izričito je zabranjeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama.

Izričito je zabranjena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Izričito je zabranjeno, na bilo koji način, korištenje Kidzilla internet trgovine za slanje, odnosno poticanje širenja neželjenih elektroničkih priopćenja (tzv. spamanje).

Za kršenje odrebi Uvjeta iz ovog poglavlja, We trade zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, uskratiti registraciju ili ugasiti korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

IV.a OBVEZE REGISTRIRANIH KORISNIKA

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku, dostaviti valjanu e-mail adresu te sve tražene podatke. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti potpuni i istiniti. Završetkom registracije korisnik prihvaća ove Uvjete i odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane uporabom sadržaja i usluga Kidzilla internet trgovine.

Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.

IV.b OBVEZE NEREGISTRIRANIH KORISNIKA

Ukoliko korisnik koristi Kidzilla internet trgovinu kao neregistrirani korisnik, obvezuje se da su svi podaci za sklapanje Ugovora o kupovini istiniti te prihvaća sve prije navedene uvjete.

Ovi uvjeti su objavljeni 6. ožujka 2015. godine na www.kidzilla.hr

Izjava o privatnosti

Ova pravila o privatnosti određuju i reguliraju kako Kidzilla koristi te štiti sve informacije koje dajete Kidzilli kada koristite ovu web stranicu. Kidzilla internet trgovina garantira zaštitu vaše privatnosti.

Kada navedete određene podatke po kojima vas je moguće identificirati prilikom korištenja ove web stranice, onda možete biti sigurni da će se ti podaci koristiti samo u skladu s ovom izjavom o privatnosti. Kidzilla internet trgovina može mijenjati ovu izjavu te će u tom slučaju ažurirati ovu stranicu. Trebali biste provjeriti ovu stranicu s vremena na vrijeme kako biste se osigurali da ste suglasni sa svim promjenama.

Na ovim web stranicama mogu se sakupljati sljedeći podaci:

• ime i prezime

• kontakt informacije, uključujući e-mail adresu

• demografske podatke, podatke o navikama i interesima te ostale nama relevantne podatke

• druge podatke relevantne za istraživanje i analizu tržišta, kupaca i/ili ponude

Zašto su nam potrebne navedene informacije:

Sakupljamo i analiziramo ove informacije kako bismo što bolje razumjeli vaše potrebe te vam pružili bolju uslugu, a iz sljedećih razloga:

• internih vođenja evidencija

• kako bismo poboljšali svoje proizvode i usluge

• kako bismo vam povremeno slali promotivne e-mailove o novim proizvodima, posebnim ponudama ili neke druge informacije za koje mislimo da bi vam mogle biti zanimljive

• povremeno možemo koristiti vaše podatke kako bi vas kontaktirali u svrhu istraživanja tržišta

Možda ćemo vas kontaktirati e-mailom, telefonom, faxom ili poštom.

Koristimo vaše informacije kako bi prilagodili ovu web stranicu vašim interesima i potrebama.

Sigurnost

Vodimo računa o tome da su vaši podaci sigurni. Kako bi spriječili neovlašteni pristup ili otkrivanje vaših podataka, osigurali smo odgovarajuće fizičke, elektronske i menadžerske procedure za zaštitu i osiguravanje podataka koje prikupljamo putem cookiea (kolačića).

Što je cookie?

Cookie je informacija spremljena na vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Cookies obično spremaju vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani pregled proizvoda, sortiranje i slično. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag cookie koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene vašim potrebama.

Ove informacije mogu biti spremljene jedino ako vi to omogućite. Web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koje im vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja cookiea vama nisu vidljive. Ipak, možete promijeniti vaše postavke internet preglednika, kako biste sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje cookiea odobriti ili odbiti, pobrisati spremljene cookie automatski pri zatvaranju internet preglednika i sl.

Cookies se mogu odbiti ili izbrisati iz odgovarajućih postavki preglednika. U ovom slučaju moguće je da se sve funkcije web stranice koriste u cjelini. Isto tako, neki tehnički podaci, uključujući IP adresu kupca, biti će prikupljeni i pohranjeni od strane softwarea koji se koristi. Osobe koje stoje iza tih podataka kao i osobni podaci se ne identificiraju, ni u kojem slučaju. Nikada ne pohranjujemo informacije koje povezuju podatke o korištenju stvarnih identiteta, primjerice, broj socijalnog osiguranja, vozačku dozvolu, broj telefona ili email adresu. Ne pohranjujemo informacije koje smatramo uvredljivima. Korisnik je svjestan da uz korištenje ove web stranice dopušta pohranjivanje sadržaja prethodno pregledanog na svom uređaju.

Kako mi koristimo cookies (kolačiće)

Cookie je mala datoteka koja vas traži dopuštenje da se smjesti na vaš tvrdi disk. Jednom kada ga prihvatite, datoteka se smješta na vaš tvrdi disk te pomaže analizirati web promet ili vas obavještava o posjetima određenim web stranicama. Cookies omogućuju web aplikacijama da odgovoraju na vaše individualne potrebe. Web aplikacija može prilagoditi svoje djelovanje vašim potrebama i željama tako da prikuplja i pamti podatke o vašim interesima i navikama.

Mi koristimo traffic cookies kako bi definirali stranice koje koristite i posjećujete. To nam pomaže analizirati podatke o vašim navikama koje koristimo kako bi poboljšali našu web stranicu i kako bi je prilagodili potrebama korisnika. Mi koristimo ove podatke za statističke analize, a zatim se podaci uklanjaju iz sustava.

Cookies nam pomažu pružiti bolju web stranicu, omogućuju nam pratiti koje stranice su vam korisne, a koje ne. Cookies nam, ni na koji način, ne daju pristup vašem računalu ili bilo kakve informacije o vama, osim podataka koje ste odabrali podijeliti s nama. Možete prihvatiti ili odbiti cookies. Većina web preglednika automatski prihvaća cookies, ali uobičajeno je da možete podesiti web preglednik da odbije cookies koje želite odbiti. To vas može spriječiti da u najvećoj mogućoj mjeri iskoristite mogućnosti web stranica.

Linkovi na druge web stranice

Naša web stranica može sadržavati linkove na druge web stranice. Međutim, nakon što ste koristili ove linkove da napustite našu stranicu, trebali biste imati na umu da mi nemamo nikakvu kontrolu nad tim drugim web stranicama. Dakle, ne možemo biti odgovorni za zaštitu vaše privatnosti na tim drugim web stranicama te informacije koje ste dali prilikom posjete tim web stranicama nisu regulirane ovom Izjavom o privatnosti. Trebali biste biti oprezni i pogledati Izjave o zaštiti privatnosti koje se primjenjuju na tim web stranicama.

Kontroliranje vaših osobnih podataka

Možete ograničiti prikupljanje i korištenje vaših osobnih podataka na sljedeće načine:

• kad god se traži da ispunite kakav obrazac na web stranici, potražite kućicu na koju možete kliknuti kako biste naznačili da ne želite da vaše podatke može koristiti bilo tko za izravne marketinške svrhe

• ako ste prethodno pristali da vaše osobne podatke koristimo za izravne marketinške svrhe, možete se predomisliti u svakom trenutku te nam to priopćiti pismenim putem na We trade j.d.o.o, Sitnice 5, 10 040 Zagreb ili nam pošaljite e-mail na info@kidzilla.hr

Kidzilla internet trgovina neće prodavati, distribuirati ili iznajmljivati vaše osobne podatke trećim stranama, osim ukoliko imamo vašu dozvolu ili smo po zakonu dužni to učiniti. Možemo koristiti vaše osobne podatke kako bi vam slali promotivne informacije o trećim osobama za koje mislimo da bi vam mogle biti zanimljive, ukoliko nam naznačite da to želite.

Cookies treće strane

Uz cookies koje mi prikupljamo postoji par vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane cookies. Ovi cookies nisu postavljeni od strane ove web stranice, ali neki služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju. Trenutno omogućujemo:

• cookies društvenih mreža

Korisnici se mogu prijaviti i registrirati preko vlastitih računa sa društvene mreže Facebook.
Također dijeljenje članaka na društevnim mrežama postavlja korisniku cookies.

• cookies za mjerenje posjećenosti

Kidzilla internet tgovina koristi Google Analytics za mjerenje posjećenosti. Ako želite onemogućiti da vam navedeni servis sprema cookiese, možete to zabraniti na sljedećem linku: Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Alat Responsive je web servis koji Vam svojom preporukom poboljšava kvalitetu sadržaja web stranice. Korištenje ovakvih alata ocijenjeno je kao vrijedan uvid u potrebe posjetitelja. Ovi rezultati nam pomažu poboljšati kvalitetu usluge i sadržaja. Oni omogućuju prepoznavanje posjetitelja pri uvidu na web stranicu, pohranu korisničkih postavki i vrednovanja uporabe ponašanja.

Imate mogućnost isključiti pohranjivanje sadržaja na Responsive na linku www.responsive.la/postavke/ . Odjavite se pritiskom na gumb “Odjavi se”. Ako ste se odjavili, cookie za odjavu je pohranjen na vašem računalu. Cookie “Odjavi se” zabranjuje Responsivu bilo kakav prijenos personaliziranih informacija.

Dodatne informacija oko isključivanja cookies

Trenutno postoji nekoliko web stranica za isključivanje pohranjivanja cookies za različite servise. Više se možete informirati na sljedećim linkovima:

http://www.allaboutcookies.org/

http://www.youronlinechoices.eu/

Za više informacija o ovoj temi, slobodno nas kontaktirajte na email info@kidzilla.hr

Kupovina na kidzilla.hr

Kako kupovati na kidzilla.hr

Kidzilla internet trgovina omogućuje dva načina kupovine:

 • Možete kupovati kao registrirani korisnik
 • Možete kupovati kao gost korisnik

Naglašavamo da je kupnja za registrirane korisnike najsigurnija te pruža dodatne mogućnosti, kao što su:

 • Brži proces narudžbe i naplate
 • Provjera statusa narudžbi
 • Pregled prošlih narudžbi
 • Izmjena podataka korisničkog računa
 • Izmjena lozinke
 • Spremanje dodatnih adresa za dostavu

Registracija

1. korak: Na početnoj stranici kidzilla.hr kliknite na »Kreirajte račun«, ukoliko ste registraciju već obavili na kidzilla.hr prijavljujete se putem linka »Prijavite se«,

2. korak: U formi koja vam se otvorila upišite svoje osobne podatke, pročitajte opće uvjete i označite da se slažete s istima. Na kraju kliknite na »Nastavite«.

3. korak: Ukoliko ste podatke točno ispunili, na mail koji ste naveli stići će vam potvrda registracije, koju morate potvrditi putem linka navedenim u e-mailu. Nakon potvrde registracije dobiti ćete mail dobrodošlice.

Sada ste registrirani korisnik Kidzilla internet trgovine. Pomoću e-mail adrese i lozinke u svakom trenutku možete pristupiti svojem kidzilla.hr računu i vašim podacima.

Ako ste pravna osoba, u postupku registracije, ispunite i potrebne podatke za prodaju pravnim osobama (OIB, PDV broj).

Ukoliko se ne želite registrirati, kidzilla.hr Vam je omogućuje i kupovinu kao gostu korisniku. Nakon biranja proizvoda i dodavanja u košaricu, završite kupovinu putem linka »Blagajna « te onda na izborniku koji Vam se nudi izaberite »Na blagajnu kao gost «.

Košarica

U nju stavljate proizvode klikom na plavu tipku »U košaricu«. Proizvode možete ih i dodavati i uklanjati ih košarice. Ako nestane odabrani proizvod nestane za zalihe, u košarici će isti biti označen kao neraspoloživ.

Kupnja i odabir načina plaćanja

Kupnju završavate klikom na tipku »Blagajna«. Stranica nakon tražit će vas da kreirate račun ili nastavite na blagajnu kao gost (ili da se prijavite, ako ste već postojeći korisnik Kidzille, te će u tom slučaju prikazati podaci uneseni prilikom registracije) te da unesete osobne podatke i adresu za plaćanje, koja ujedno može biti i adresa dostave, zaključujete klikom na link »Nastavite«. Sljedeća stranica će vas obavijestiti o načinu i cijeni dostave, te će vam se ponuditi mogućnost upisivanja napomene uz narudžbu. Klikom na »Nastavite« naći ćete se na stranici Metode plaćanja na kojoj ćete odabrati način plaćanja, ovisno o vašim željama i afinitetima. Nakon plaćanja, pregledajte narudžbu i kliknite na »Potvrdite narudžbu«. Time je vaša narudžba proslijeđena na kidzilla.hr.

Pregled narudžbi te status istih

Nakon uspješno predane narudžbe na e-mail adresu primit ćete potvrdu o obavljenoj kupnji, a sadržaj i status iste moći ćete u svakom trenutku provjeriti na svom računu na kidzilla.hr.

NAPOMENA:

Slike proizvoda na Kidzilla internet trgovini su ilustrativne prirode. Slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici kidzilla.hr ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda te kupac takve prozvode ne može reklamirati s te osnove.
Kidzilla će nastojati na web stranicama kidzilla.hr objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.